options
search icon
email icon
ES
rrss gif icons
twitter icon
linkedin icon youtube icon
shape

QUANTUM

Diputación Foral de Gipuzkoa
Acrónimo N.º Expediente Título Importe subvención Importe préstamo Duración
GipuzQa 2023-QUAN-00003 Konputazio Kuantikoa Adimen Artifizialeko algoritmoetan: konputazio klasikotik Quantum Machine Learning-era 40.471,85€ 0,00€ 2023-2024
qMEF 2023-QUAN-00000 qMEF - Quantum Computing para Elementos Finitos 82.985,56€ 0,00€ 2023-2024
shape
close overlay